•                                                          ANBI Gegevens 2017               

Financiën

De financiële verantwoording vindt plaats door middel van het vermelden van de BATEN en LASTEN.

Controle van de Baten en Lasten:

De jaarrekening is intern opgesteld.
De jaarrekening is gecontroleerd door twee leden, niet zijnde leden van de raad.
De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld door de leden van de raad.
Statutair is de Algemene Ledenvergadering het hoogste gezagsorgaan.
De ALV heeft in haar vergadering van 10 juli 2017 de jaarrekening goedgekeurd en
vastgesteld en de raad décharge verleend voor het gevoerde beleid en beheer.
Bekijk hier de jaarrekening van 2017