ANBI Evangelische Gemeente ‘t Scheepke

Nummer Kamer van Koop Handel: 24481332

Naam van de instelling:
Evangelische Gemeente Alblasserdam

Contactgegevens:
Rijnstraat 434, 2953 CT Alblasserdam
info@tscheepke.nl

Contactpersoon:
Secretaris

Statutair Bestuur:

Het bestuur van het kerkgenootschap bestaat uit de volgende personen:


Voorzitter
Secretaris

Penningmeester
2 leden

 

Doelstelling:

De Evangelische Gemeente 't Scheepke ís een Nieuw Testamentische gemeenschap van gelovigen en maakt deel uit van het Lichaam van Jezus Christus, Zijn gemeente

De Evangelische Gemeente 't Scheepke is een kerkgenootschap als bedoeld

in artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De naam van ’t Scheepke verwijst naar het bekende verhaal uit de

bijbel over een zware storm, waarin een klein schip terecht kwam.

Het schip – en de mensen aan boord – werden gered, omdat Jezus

aan boord was en de wind gebood te gaan liggen.

 

Evangelische Gemeente ’t Scheepke wil vandaag op symbolische wijze

ook een plaats zijn, waar mensen – ongeacht hun achtergrond en

leeftijd – elkaar kunnen ontmoeten en opgebouwd worden vanuit

het woord van God.

 

We kunnen het Evangelie niet voor onszelf houden, maar willen

dit graag delen met de mensen om ons heen.

 

Daarnaast zien we het als onze roeping om mensen in nood en hulpbehoevenden in en buiten de gemeente te helpen, zowel pastoraal, praktisch en financieel.

 

’t Scheepke wil herkend worden als een gemeente, die uitziet naar

de terugkomst van de Here Jezus.

 

Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zoals God

belooft heeft in de bijbel.

 

Beleidsplan:
Beleidsplan Evangelische Gemeente Alblasserdam

Inkomsten:

Bestaande uit collecte, giften, activiteiten, mede gebruiker, verhuur zalen aan geloofsgemeenschappen die geen eigen gebouw hebben.

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?

Ondersteuning zendingsechtpaar in Spanje welke door 't Scheepke was uitgezonden.

Zendelingen in België.

1x per jaar worden door de leden 4 goede doelen gekozen waar jaarrlijks een vast bedrag onder wordt verdeeld.

Extra kerst collecte wordt verdeeld over de zendelingen

Sprekers

Nuts kosten gebouw

Onderhoud gebouw en terrein

 

Vermogen:

kerkgenootschap vermogen wordt aangehouden via een spaarrekening

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen financiële of materiële beloning voor het uit oefenen van hun functie.

 

Activiteiten / jaarverslag

Jaarverslag 2020

 

Financiële verantwoording:
Financieel jaaroverzicht 2020